Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych abonentów usługi oraz Użytkowników Serwisu niebędących abonentami jest Meditrip Sp. z o.o. z siedzibą w Kolonia Tomaszowice ul. 31B, 21-008 Jastków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000629392, NIP: 7133092246, REGON: 364993447,; (dalej „Meditrip” lub „administrator”). Dane osobowe osoby korzystającej z Serwisu spotmedica.com (dalej “Usługobiorcy”) przetwarzane są przez administratora danych osobowych Usługobiorcy (Meditrip) w celu prowadzenia Serwisu, a w szczególności obsługi procesu rejestracji, logowania do Konta, zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak również w celu umożliwienia świadczenia Usługobiorcom Usługi oferowanej w ramach Serwisu.

Administrator danych zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Usługobiorcy, którego danymi administruje, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. W przypadku uzyskania przez administratora danych wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę, którego danymi administruje, z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, administrator danych informuje, że może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, na zasadach określonych przepisami prawa.

Dane dotyczące Usługobiorcy, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.

Administrator danych zastrzega, iż na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy, którego danymi administruje, oraz innych danych, o których mowa w niniejszym paragrafie, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Przekazanie danych Usługobiorcy tym firmom w celu wykonania umowy powierzenia, o której mowa wyżej, następuje z momentem podania tych danych przez Usługobiorcę w trakcie procesu Rejestracji.

Każdy Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, zwracając się w tym celu do administratora swoich danych osobowych (Meditrip). Podanie danych przez każdego Usługobiorcę przy rejestracji jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z Usługi.

Administrator danych informuje, Usługobiorcę, którego danymi administruje, że z momentem połączenia się przez Usługobiorcę z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym adresie IP) i rodzaju urządzenia końcowego Usługobiorcy, z którego Usługobiorca łączy się z Serwisem. Administrator danych informuje, że będzie przetwarzać zgodnie z przepisami prawa, również dane dotyczące numeru (w tym adresu IP) i rodzaju urządzenia końcowego Usługobiorcy i czasu połączenia Usługobiorcy z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Usługobiorcy w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

Administrator danych wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Usługobiorcy (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła, dostosowanie Serwisu do potrzeb Usługobiorców, tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu. Pliki typu cookies umożliwiają także skorzystanie przez Usługobiorcę z opcji „Zapamiętaj moje dane”, dzięki której Usługobiorca ma zapewniony dostęp do swojego konta w Serwisie z pominięciem każdorazowej konieczności logowania się do Serwisu. Dostęp ten jest zapewniony wyłącznie w ramach połączenia z urządzenia końcowego, z którego korzystał w momencie wybrania tej opcji i umieszczenia pliku cookie. Dostęp do konta bez konieczności logowania trwa przez czas ważności pliku cookie umieszczonego przez danego Usługodawcę, tj. przez 30 dni.

Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie opcji „Zapamiętaj moje dane” przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do urządzenia końcowego Usługobiorcy.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Administrator danych uprzedza, że usunięcie lub zablokowanie umieszczania plików cookie może spowodować utrudnienia korzystania z Serwisu, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

Administrator danych oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Usługobiorcom, których danymi administruje, wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na konto pomoc@spotmedica.com. Jednocześnie administrator danych oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

Usługobiorca uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Usługobiorców Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyska zgodę od tych Usługobiorców na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Usługobiorca może zgłaszać na adres: pomoc@spotmedica.com